Skip to content

Please select a nav menu

Deklaracja dostępności

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szkoły zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły – http://iv-lo.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 22 października 2014

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • jeden film nie posiada napisów dla osób głuchych – został opublikowany przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • zamieszczone są nieliczne pliki PDF, DOC – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;

Na stronie internetowej http://iv-lo.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Prosimy o poinformowanie nas w przypadku zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się poprawić, by informacje były w pełni dostępne.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Mariusz Michalec, ivlo.mariusz.michalec@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12  656 36 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, przy ul. Krzemionki 11 spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

  • szerokie drzwi wejściowe pozwalające na wjazd wózkiem inwalidzkim;
  • szerokie korytarze;
  • zapewnienie informacji głosowej na temat rozkładu budynku (pracownicy portierni);
  • sieć Wi-Fi w budynku szkoły;
  • wymienione oświetlenie w salach lekcyjnych;
  • możliwe wejście do szkoły z psem asystującym, psem przewodnikiem (jeżeli jest taka konieczność).

Ponadto szkoła jest w trakcie dostosowywania budynku do potrzeb osób na wózkach (budowa windy). Na chwilę obecną została opracowana i zatwierdzona przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków koncepcja dostosowania budynku do potrzeb osób na wózkach.

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content