Skip to content

Please select a nav menu

Pedagog, psycholog, doradca

Kontakt Rodziców z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym możliwy przez cały rok szkolny za pomocą dziennika elektronicznego lub w inny sposób ustalony przez strony sposób. Kontakt osobisty możliwy po wcześniejszym umówieniu się.

Pedagog szkolny mgr Agnieszka Badan

poniedziałek 7.30 - 13.00

wtorek 9.00 - 12.00

środa 7.30 – 12.30

czwartek 9.30 – 13.30 

piątek 9.30 – 14.00

Pedagog specjalny mgr Paulina Nieć

wtorek 8.20 – 15.00

środa 12.30 - 16.30

czwartek 11.30 – 15.10

piątek 12.20 - 14.00

Psycholog szkolny i doradca zawodowy mgr Anna Sroga

poniedziałek 12.15 -16.15

wtorek 8.30 -12.00

środa 9.30 – 16.00

czwartek 7.30 - 11.30

piątek 7.30 – 11.30

Pedagodzy szkolni  i psycholog w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie:

 • udzielają wsparcia psychologicznego uczniom i rodzicom w formie porad i konsultacji;
 • diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, a w razie potrzeby kierują do placówek specjalistycznych;
 • wspierają uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • współpracują z różnymi instytucjami, które udzielają wsparcia uczniom i rodzicom;
 • współpracują z opiekunami krakowskich internatów i burs, w których mieszkają uczniowie IV LO;
 • pomagają nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
 • prowadzą z uczniami różnego rodzaju warsztaty dotyczące: samorozwoju, odkrywania mocnych stron i talentów, radzenia sobie ze stresem i inne;
 • podejmują działania profilaktyczne zachowań ryzykownych młodzieży realizując m.in. rekomendowany dla młodzieży program „ARS czyli jak dbać o miłość”;
 • pomagają uczniom i rodzicom w sytuacjach konfliktowych prowadząc działania interwencyjne i mediacyjne.

Doradca zawodowy:

 • systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 • prowadzi z uczniami poszczególnych oddziałów zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, pedagoga, psychologa w zakresie realizacji działań określonych w programie doradztwa zawodowego;
 • koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez Liceum;
 • prowadzi konsultacje indywidualne z uczniami.

Publikacje

Sroga A.: Zaburzenia depresyjne u młodzieży

Sroga A.: Zaburzenia ze spektrum autyzmu 

INSTYTUCJE SPECJALISTYCZNE I POMOCOWE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJĄ PEDAGODZY SZKOLNI, PSYCHOLOG I DORADCA ZAWODOWY

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Konfederacka 18;
 • Krakowski Ośrodek Terapii, ul. Helców 23a;
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, ul. Kopernika 21a;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b;
 • Ośrodek dla osób dotkniętych przemocą, os. Krakowiaków 46;
 • Krakowski Instytut Psychoterapii, ul. Podbrzezie 7;
 • Komisariat Policji V w Krakowie, ul. Zamoyskiego 22;
 • Sąd Rejonowy w Krakowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Przy Rondzie 7;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul, Józefińska 14 (i filie MOPS).
Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content