Skip to content

Please select a nav menu

Współpraca naukowa

Współpraca naukowa IV LO ma długą tradycję. Pierwsze porozumienia o współpracy podpisano w 1996 roku z Akademią Górniczo-Hutniczą i w 1998 z Politechniką Krakowską. Na jego podstawie egzamin dojrzałości połączono z egzaminem wstępnym na studia.  

Obecnie szkoła współpracuje z 4 uczelniami:

  • Akademią Górniczo-Hutniczą,
  • Politechniką Krakowską,
  • Uniwersytetem Jagiellońskim (Wydziałem Biologii, Instytutem Historii, Instytutem Filologii Germańskiej oraz Instytutem Sztuk Audiowizualnych),
  • Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie,

oraz instytucjami:

  • Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców,
  • Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie,
  • Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół  Nauk i Sztuk.

Co dla uczniów oznacza patronat wyższej uczelni lub współpraca z instytucją w danej klasie? Informacja poniżej.

 

Patronat Akademii Górniczo – Hutniczej

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki.

Program dodatkowych zajęć matematyki, skonsultowany z pracownikami naukowymi AGH, pozwala na szerszą realizację treści przygotowujących uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Dodatkowo realizowane są zagadnienia z teorii mnogości, własności funkcji odwrotnych i przekształceń izometrycznych. Zajęcia odbywają się w szkole.

Program zajęć dodatkowych z fizyki stanowi rozszerzenie i pogłębienie treści realizowanych w ramach nauki szkolnej o różne zagadnienia np.: zastosowanie rachunku różniczkowego w kinematyce. Zajęcia odbywają się w szkole. Ponadto młodzież bierze udział w pokazach doświadczeń z fizyki, odbywających się w pracowniach fizycznych AGH, często współuczestnicząc w ich przeprowadzaniu. Pokazy eksperymentów dotyczą treści realizowanych na zajęciach lub innych interesujących zagadnień.

Patronat Politechniki Krakowskiej

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki, odbywających się w gmachu uczelni i prowadzonych przez pracowników naukowych PK. Początkowo uczniowie biorą udział w kilku wykładach popularnonaukowych. Następnie uczestniczą w cotygodniowych zajęciach z  matematyki i fizyki.

Program dodatkowych zajęć matematyki pogłębia treści programu szkolnego, ale zawiera także zagadnienia wykraczające poza program nauczania. Program zajęć dodatkowych z fizyki stanowi rozszerzenie i pogłębienie treści realizowanych w ramach nauki szkolnej. Zajęcia mają często formę praktyczną i odbywają się w pracowniach fizycznych PK.

Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Gospodarki Przestrzennej.  

Podczas zajęć uczniowie realizują program, który obejmuje podstawy planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania przestrzeni. Ponadto uczniowie klas patronackich Wydziału Gospodarki Przestrzennej UEK uczestniczą w wykładach i zajęciach ćwiczeniowych prowadzonych na uczelni przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną. Mogą także uczestniczyć w przedsięwzięciach Koła Naukowego Urbanistyki.

Patronat Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z  biologii, prowadzonych przez pracowników naukowych w gmachu Wydziału Biologii UJ.  Założeniem zajęć jest poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, poznanie nowoczesnych metod instrumentalnych i analitycznych oraz zasad postępowania z materiałem biologicznym. Tematyka zajęć jest skorelowana z treściami realizowanymi na zajęciach edukacyjnych w szkole i obejmuje główne dziedziny biologii.

Patronat Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ramach patronatu Instytutu Historii UJ uczniowie biorą udział w spotkaniach z pracownikami naukowymi, które mają formę wykładów lub warsztatów uzupełniających i podsumowujących wiedzę zdobytą podczas zajęć szkolnych. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość pracy z dokumentami  archiwalnymi, zbiorami i pamiątkami przeszłości.

Zajęcia odbywają się w salach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w murach naszej szkoły oraz w  innych instytucjach np. w Bibliotece Książąt Czartoryskich. Spotkania dostosowane są do realizowanych aktualnie w szkole epok historycznych. Młodzież może również uczestniczyć w konferencjach, dyskusjach naukowych i debatach organizowanych przez Instytut Historii UJ i w ten sposób poznawać metody oraz efekty pracy naukowców.

Patronat Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uczniowie oddziału objętego patronatem ISzA UJ (lub uczęszczający na zajęcia międzyoddziałowe edukacja medialna) uczestniczą w zajęciach organizowanych na terenie Instytutu w ramach kierunku filmoznawstwo i nowe media – zajęcia te realizowane są przez pracowników naukowych i doktorantów Instytutu. Specjalne dedykowane uczniom lekcje patronackie prowadzone są także na terenie szkoły.

Podczas zajęć uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu teorii i historii filmu, muzyki filmowej, gatunków telewizyjnych, projektowania gier wideo, zagadnień cyberkultury, reklamy audiowizualnej i wielu innych tematów związanych z kulturą nowych mediów.

Patronat Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ramach współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej UJ uczniowie uczestniczą w zajęciach, warsztatach i wykładach popularnonaukowych, prowadzonych przez pracowników naukowych. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna – od zagadnień dotyczących kultury, poprzez ciekawostki językoznawcze, po metody uczenia się języków obcych. Uczniowie mają także możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez IFG UJ.

Współpraca z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców

 „Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć” – Cyceron

Uczniowie uczęszczający na dodatkowe zajęcia retoryki zrozumieją, że prowadzenie dyskusji jest czymś więcej niż zwykłą rozmową, zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia debaty. Nauczą się autoprezentacji oraz jak z szacunkiem traktować ludzi, którzy mają inne poglądy i zdanie, nabędą umiejętności retoryczne. Zajęcia prowadzone są przez pasjonatów słowa, ekspertów komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. 

Dzięki współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców z powodzeniem od kilku lat  reprezentacje IV LO uczestniczą w turniejach debat oxfordzkich takich jak Mistrzostwa Polski Debat Oxfordzkich, turniejach debat historycznych Instytutu Pamięci Narodowej czy w debatach społeczno –  prawnych. Dwukrotnie drużyny z naszego liceum wygrały Szkołę Debaty – Krakowski Turniej Debat Oxfordzkich. Debata oksfordzka – to forma wystąpienia publicznego, która sprawdza się również jako narzędzie edukacji. Uczestnicy w ten sposób rozwijają nie tylko swoją wiedzę na różnorakie tematy, ale również szlifują swoje umiejętności oratorskie. Sztuka wystąpień publicznych to  bardzo ważna umiejętność, przydatna także w XXI wieku.

Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie

W ramach współpracy z OIRP w Krakowie uczniowie wybranego oddziału uczestniczą w półrocznym cyklu zajęć z edukacji prawnej, organizowanym pro publico bono przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Dzięki cotygodniowym spotkaniom z radcami prawnymi i pracownikami naukowymi mają możliwość zdobycia wiedzy prawniczej oraz udziału w ciekawych dyskusjach. Zagadnienia poruszane na zajęciach przyczyniają się do poszerzenia świadomości prawnej młodzieży a tematy spotkań są  szczególnie interesujące dla tych, którzy w przyszłości zamierzają studiować prawo. Mamy nadzieję, że to wyjątkowe wsparcie dydaktyczne przyniesie uczniom dodatkowe efekty także podczas egzaminu maturalnego z wos-u.

Dla uczniów wszystkich oddziałów dostępna jest oferta Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, działającego w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, z którym IV LO aktywnie współpracuje od kilku lat.

Nasi uczniowie biorą udział zarówno w sekcjach naukowych, zajęciach o profilu artystycznym, jak i kursach przygotowujących do matury (np. z historii sztuki). Należą także do wąskiego grona debatujących podczas corocznej konferencji politologicznej. Nabór odbywa się na początku każdego roku szkolnego.

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content