Skip to content

Please select a nav menu

Języki obce 2024/2025

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

W IV Liceum Ogólnokształcącym uczniowie objęci są nauczaniem dwóch języków obcych nowożytnych. Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski. Uczniowie kwalifikowani są do grup w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości języka. Podziału dokonuje się na początku klasy pierwszej.

Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uczniowie mają do wyboru grupy: dla kontynuujących naukę (język niemiecki i hiszpański) oraz dla początkujących (język włoski, francuski i rosyjski). O zakwalifikowaniu ucznia do danej grupy drugiego języka obcego decyduje ranking punktowy (uwzględniający łączną liczbę punktów uzyskanych w rekrutacji).

W miarę możliwości organizacyjnych i przy odpowiedniej liczbie chętnych może zostać także utworzona grupa języka niemieckiego lub hiszpańskiego dla początkujących. Ostateczna decyzja o utworzeniu (lub nieutworzeniu) takiej grupy podjęta zostanie po zakończonym naborze do klasy pierwszej.

Uwaga! Wybór drugiego języka nie dotyczy oddziału E realizującego język angielski i niemiecki w zakresie rozszerzonym.

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Address

California City Blvd California City CA 78912

Skip to content